ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

80

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

60

ตาราง
รร.ไม่มีนักเรียน

2

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

15

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

72

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

78

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

26

ตาราง

738

ห้องเรียน
ตาราง

8,609

นักเรียน
ตาราง
นร.ปฐมวัย

1,632

ตาราง
นร.ประถมศึกษา

6,062

ตาราง
นร.ขยายโอกาส

915

ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

BEST PRACTICES

ตาราง

1,230

ครูและบุคลากร

สนง.
68
รร.
1,162
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

ตาราง

1,230

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 2 /3%
ปฐมวัย - ประถมฯ47 /59%
ปฐมวัย - ม.ต้น25 /31%
ประถมฯ5 /6%
ประถมฯ - ม.ต้น1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 60 /75%
ขนาดกลาง 19 /24%
ขนาดใหญ่ /0%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 60 /75%
ขนาดที่ 2 15 /19%
ขนาดที่ 3 4 /5%
ขนาดที่ 4 /0%
ขนาดที่ 5 /0%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2565/3
นร.จบการศึกษา ม.3
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 0 /0%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 132 /47%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 11 /4%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 0 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 91 /32%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 34 /12%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 7 /2%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 1 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 5 /2%
บวชในศาสนา 1 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 1 /0%
อื่นๆ 0 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565/3
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
80 โรงเรียน

4 อำเภอ
เมืองพะเยา

27 โรงเรียน

ตาราง
ดอกคำใต้

23 โรงเรียน

ตาราง
แม่ใจ

19 โรงเรียน

ตาราง
ภูกามยาว

11 โรงเรียน

ตาราง

6 เครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนภูกามยาว

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้1

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้2

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนเมือง1

15 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนเมือง2

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนแม่ใจ

19 โรงเรียน

ตาราง
ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Version.